Bouppteckningar och arvskifte

När en person avlider skall en bouppteckning upprättas. En bouppteckning är först och främst en redogörelse över de tillgångar och skulder som en avliden efterlämnar.

Är den avlidne gift skall även en efterlevande make/makas tillgångar och skulder redovisas i bouppteckningen. Dessa uppgifter har stor betydelse vid beräkning av efterarv.

En bouppteckning är också en identitetshandling eftersom den visar vilka personer som skall ärva, s k dödsbodelägare.

Bouppteckningens funktion som beskattningsinstrument upphörde 2004.

När bouppteckningen har upprättats och registrerats hos Skatteverket i Kalmar, Visby eller Härnösand, kan arvskifte äga rum. Arvskifte innebär att dödsboets tillgångar fördelas mellan delägarna. Över arvskiftet upprättas en skriftlig handling som skall undertecknas av delägarna där de förklarar sig nöjda. Om tvist uppstår kan en skiftesman förordnas av tingsrätten.